ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

78

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

49

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

28

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

78

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

78

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

18

ตาราง

754

ห้องเรียน
3
ตาราง

9,850

นักเรียน
-192
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,970

-99
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

6,709

-127
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,171

34
ตาราง

0.00

O-NET ป.6 -42.57

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -34.10

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ60 /77%
ปฐมวัย - ม.ต้น18 /23%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 49 /63%
ขนาดกลาง 28 /36%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 49 /63%
ขนาดที่ 2 21 /27%
ขนาดที่ 3 4 /5%
ขนาดที่ 4 3 /4%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
2567
ยังไม่มีข้อมูล
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
78 โรงเรียน

4 อำเภอ
บ้านโฮ่ง

17 โรงเรียน

ตาราง
ลี้

35 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งหัวช้าง

17 โรงเรียน

ตาราง
เวียงหนองล่อง

9 โรงเรียน

ตาราง

7 เครือข่าย
เวียงกานต์

9 โรงเรียน

ตาราง
รัตนมิตร

8 โรงเรียน

ตาราง
ศรีเวียงชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
เวียงจามรี

15 โรงเรียน

ตาราง
แม่ตืนศรีวิชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งหัวช้าง

17 โรงเรียน

ตาราง
เวียงหนองล่อง

9 โรงเรียน

ตาราง
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
Version.2022.1.KAOPUNHOT