ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 8 กลุ่มสาระ

เรื่อง
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565
22 กรกฎาคม, 2022
ประชาสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ปี 2565” ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
4 กรกฎาคม, 2022
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565
4 กรกฎาคม, 2022
การเปิดอบรมพัฒนาสมรรภนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 กรกฎาคม, 2022
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
4 กรกฎาคม, 2022
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
4 มีนาคม, 2022
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียนการอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564
4 มีนาคม, 2022
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC
11 กุมภาพันธ์, 2022
***ด่วนที่สุด***ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม
16 สิงหาคม, 2021