รายละเอียด ดาวน์โหลด
การเลิกสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      9 downloads
Download
การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566
  1 files      13 downloads
Download
การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566
  1 files      52 downloads
Download
การรวม การเลิก การเลิกการขยายชั้นเรียน การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      4 downloads
Download
การรวม การเลิก การยกเลิกการรวม การเปลี่ยนชื่อในสถานศึกษา
  1 files      1 download
Download
การรวม การเลิก การเลิกการขยายชั้นเรียน การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      4 downloads
Download
การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566
  1 files      5 downloads
Download
การรวมในสถานศึกษา
  1 files      3 downloads
Download
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานตามความจำเป็นพื้นฐาน
  1 files      15 downloads
Download
การรวม การเลิก การยกเลิกการรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      7 downloads
Download
การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
  1 files      8 downloads
Download
การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
  1 files      6 downloads
Download
รายละเอียด ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1 files      1 download
Download
นโยบายเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      10 downloads
Download
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      8 downloads
Download
แผนปฏิบัติการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566
  1 files      6 downloads
Download
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      71 downloads
Download
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  1 files      4 downloads
Download